ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 15, 2021

ന്യായങ്ങൾ - 5

  

ഗംഗാ സ്രോത ന്യായം

ഇന്ദ്രൻ മാറിയാലും ഇന്ദ്രാണിക്കു മാറ്റമില്ല


ഖട്ടകുടീപ്രഭാതന്യായം

ഖലാടബില്പീയന്യായം


അത്താഴത്തിനില്ലാത്തവൻ മുത്താഴത്തിനില്ലാത്തവനോടിരക്കുന്നു

അഷ്ടദാരിദ്ര്യം അമ്മയുടെ വീട് അതിനേക്കാൾ അമ്മായിവീട്


ചിത്രാംഗനാ ന്യായം

ഉണ്ടാൽ തീരുമോ വിശപ്പ് കണ്ടാൽ തീരുമോ


ജലമീനന്യായം

കുളത്തിൽകിടക്കുന്ന എരുമ കുടിച്ചോ കുടിക്കാതെയോ കിടക്കുന്നതെന്നാരു കണ്ടു

ഗോമയപായസീയന്യായം

അച്ഛൻ ആനക്കാരനായാൽ മകനു തഴമ്പുണ്ടാകുമോ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രവും

പതിനെട്ടും പടുതോളും സംഘങ്ങൾ അഥവാ പട്ടാളസഘങ്ങൾ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അന്നു തളികളും ...