ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 15, 2021

ന്യായങ്ങൾ - 5

  

ഗംഗാ സ്രോത ന്യായം

ഇന്ദ്രൻ മാറിയാലും ഇന്ദ്രാണിക്കു മാറ്റമില്ല


ഖട്ടകുടീപ്രഭാതന്യായം

ഖലാടബില്പീയന്യായം


അത്താഴത്തിനില്ലാത്തവൻ മുത്താഴത്തിനില്ലാത്തവനോടിരക്കുന്നു

അഷ്ടദാരിദ്ര്യം അമ്മയുടെ വീട് അതിനേക്കാൾ അമ്മായിവീട്


ചിത്രാംഗനാ ന്യായം

ഉണ്ടാൽ തീരുമോ വിശപ്പ് കണ്ടാൽ തീരുമോ


ജലമീനന്യായം

കുളത്തിൽകിടക്കുന്ന എരുമ കുടിച്ചോ കുടിക്കാതെയോ കിടക്കുന്നതെന്നാരു കണ്ടു

ഗോമയപായസീയന്യായം

അച്ഛൻ ആനക്കാരനായാൽ മകനു തഴമ്പുണ്ടാകുമോ

ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 01, 2021

ഇംഗ്ലിഷ് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ English Proverbs -1

 

വായ്മൊഴിയായും വരമൊഴിയായും പകര്‍ന്നു കിട്ടിയ ചൊല്ലുകള്‍ ആസ്വദിക്കാനും പങ്കുവെയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു വേദിയാണിതു്. അതു പഴഞ്ചൊല്ലാകാം കവിതയാകാം ന്താശകലങ്ങളാകാം.....

This Blog is to share and study the Proverbs in Malayalam as well in other languages like English


Better - ൽ തുടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ !


Better wise than wealthy

Better be mad with the crowd than wise by yourself

Better an empty purse than an ill tenant

Better be sure than sorry 

Better keep now than seek anon

Better a living beggar than a burried emperor

Better die a beggar than live a beggar

Better buy than borrow

Better on the bed supperless than rise in debt

Better late than never

Better say here it is than here it was

Better a finger off than always aching 

Better a tooth than always aching

Better bairns greet than bearded men

Better give a shilling than lend half a crown

Better hazard once than always in fear

Better speak to the master than to the man

Better spare to have thine own than ask of other man

Better slip with the foot than with the tongue 

Better pay the butcher than the doctor 

പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രവും

പതിനെട്ടും പടുതോളും സംഘങ്ങൾ അഥവാ പട്ടാളസഘങ്ങൾ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അന്നു തളികളും ...