ശനിയാഴ്‌ച, മേയ് 01, 2021

ഗഡ്ഢരികാ പ്രവാഹ ന്യായം / ഗതാനുഗതികാ ന്യായം / അന്ധപരമ്പര

ഗഡ്ഢരിക - ആട്

മുമ്പേ ഗമിക്കുന്ന ഗോവു തൻ്റെ 

പിമ്പേ ഗമിക്കും ബഹുഗോക്കളെല്ലാം

 മുമ്പേ പോകുന്ന ആടിനെ നയിക്കുന്ന ചോദന എന്താണെന്ന് പിമ്പേ ഗമിക്കുന്ന ആരും അറിയുന്നുമില്ല, അറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. ചില കൂട്ടത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഈ മാനസികനിലയെ പലരും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. 

കൊമ്പൻ പോയതു മോഴയ്ക്കും വഴി

മദയാന ചെന്നതു മാർഗ്ഗം

ആന നന്ന നനഞ്ഞു ഞാനും കൂടെ നനഞ്ഞു.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രവും

പതിനെട്ടും പടുതോളും സംഘങ്ങൾ അഥവാ പട്ടാളസഘങ്ങൾ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അന്നു തളികളും ...