വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 30, 2021

ഗജനിമീലിത ന്യായം - പൊട്ടൻ കളിക്ക് പൊരുളെട്ട്

   
ആന നടന്നുപോകുമ്പോൾ ചുറ്റിലുമുള്ളതെല്ലാം അത് കാണുന്നുണ്ട് . ഒരുപക്ഷേ വലിയ ശരീരത്തിലെ ചെറിയ കണ്ണായതുകൊണ്ടാകാം , ഒന്നും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നു തോന്നും. എന്നാലങ്ങനെ അല്ല

ആമയെ ചുടുമ്പോൾ മലർത്തിച്ചുടണേ ; ഞാനൊന്നുമറിഞ്ഞീലേ രാമനാരായണാ
- ഒരാൾ നാമം ജപിക്കുകയാണു . അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ , ഒരു വിഡ്ഢി, ആമയെ  ചുടുന്നതു കണ്ടു. പക്ഷേ ആമയുടെ പുറംതോടിലണയാൾ തീ കത്തിച്ചത്. അപ്പോൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നയാൾ ഉരുവിട്ടതാണിത്. ഒരു പുണ്യപ്രവർത്തിക്കിടെ ഒരു ദുഷ്കർമ്മത്തിനു വിദഗ്ദ്ധമായി ഉപദേശം നൽകുക. എന്നാൽ അതിൽ പങ്കില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പുണ്യപ്രവൃത്തിയെത്തന്നെ മറയാക്കുക ..

എന്നെക്കണ്ടതാര് നിന്നെക്കണ്ടതാര്

ഈ ന്യായത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന മറ്റൊരു ചൊല്ലുണ്ട്

പൊട്ടൻ കളിക്ക് പൊരുളെട്ടാണ്.


വയനാട്ടുകുലവൻ എന്ന തൊണ്ടച്ചൻ തെയ്യം ഗജനിമീലിതസമമാണു. കണ്ടാൽ പൊട്ടനെപ്പോലെ . അതായത് കണ്ണും കണൂല്ല, ചെകിടും കേക്കൂല്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പൊട്ടൻ കളി എന്നു പേരു വീണത്. എന്നാൽ വാസ്തവം അതല്ല. തൊണ്ടച്ചൻ തെയ്യം എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് , കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് , അറിയുന്നുമുണ്ട്. എത്ര സൂക്ഷ്മമായി എന്നുവെച്ചാൽ കരിമ്പാറമേൽ പേനിരിയുന്നതു കാണാനും , നെല്ലിച്ചെപ്പു കൂപത്തിൽ വീഴുന്നതു കേൾക്കാനുമാകും . അതായതു പൊട്ടൻ കളിക്കു പൊരുളേറെയുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രവും

പതിനെട്ടും പടുതോളും സംഘങ്ങൾ അഥവാ പട്ടാളസഘങ്ങൾ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അന്നു തളികളും ...