വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 03, 2008

വാക്കും നാക്കും

"Words dont fill the belly" 
"Actions speak louder than words" 
"A closed mouth catcheth no flies"

വാക്കു കൊണ്ടു കോട്ട കെട്ടുക
അടച്ചവായിലീച്ച കയറുകയില്ല
കണ്ടിക്കണക്കിനു വാക്കിനേക്കാള്‍ കഴഞ്ചിനു കര്‍മ്മം നന്നു
നാക്കു നീണ്ടവനു കുറിയ കൈ
എളുപ്പം പറയാം എളുപ്പം ചെയ്യാന്‍ മേലാ
പറച്ചില്‍ നിര്‍ത്തി പയറ്റി നോക്കണം
വാക്കു കൊണ്ടു വയറു നിറയുകയില്ല

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രവും

പതിനെട്ടും പടുതോളും സംഘങ്ങൾ അഥവാ പട്ടാളസഘങ്ങൾ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അന്നു തളികളും ...