ബുധനാഴ്‌ച, ജനുവരി 02, 2008

പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ - ധനം

''Money is a beautiful enemey '' 

പകയ്ക്കെന്തു വഴി പത്തു പണം കൊടുത്താല്‍ മതി
ഇഷ്ടം മുറിക്കാന്‍‍ അര്‍ത്ഥം മഴു 
ദ്രവ്യാ‍നുഗ്രഹം സര്‍വ്വ ദോഷകാരണം 
അര്‍ത്ഥമനര്‍ത്ഥം 
ധനം പെരുത്താല്‍ ഭയം പെരുക്കും 

''Money is honey '': ''Money rules the world ''

ധനവാനു ദാതാവും ദാസന്‍ 
ധനവാനു ഏവനും ബന്ധു
ഏതാനുമുണ്ടെങ്കില്‍ ആരാനുമുണ്ട് 
പണമുള്ളവനേ മണമുള്ളൂ 
ഇല്ലത്തുണ്ടെങ്കില്‍ ചെല്ലുന്നിടത്തുമുണ്ട്
കയ്യിലുണ്ടെങ്കില്‍ കാത്തിരിക്കാനായിരം പേര്‍ 
പണത്തിനു മീതേ പരുന്തും പറക്കയില്ല 
പണമമൃതം
പണമുണ്ടെങ്കില്‍ പടയെയും ജയിക്കാം
പണമാണു പ്രമാണം 
പണമരികെ ഞായം പനയരികെ കള്ള്
പണമില്ലാത്തവന്‍ പിണം 
പണമില്ലാത്തവന്‍ പുല്ലു പോലെ
ധനമില്ലാത്ത പുരുഷനും മണമില്ലാത്ത പുഷ്പവും ശരി

'Money makes money '' 
 പണം കണ്ടാലേ പണം വരൂ 
 ആയത്തിനു മുമ്പു വ്യയം 
ധനം ധനത്തോടു ചേരുന്നു 
 ധനത്തിനു വേലി ധര്‍മ്മം തന്നെ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രവും

പതിനെട്ടും പടുതോളും സംഘങ്ങൾ അഥവാ പട്ടാളസഘങ്ങൾ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അന്നു തളികളും ...