ചൊവ്വാഴ്ച, മേയ് 29, 2007

ചൊല്ലുകള്‍ 15

something is better than nothing 

അയലത്തെല്ലാം തേങ്ങയുടയ്ക്കുന്നു, ഞാനൊരു ചിരട്ടയെങ്കിലും‌ ഉടയ്ക്കണ്ടേ?
എല്ലാരും‌ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഞാനൊരു ചിരട്ടയെങ്കിലും ഉടയ്ക്കണ്ടേ?
എല്ലാരും പൊന്നു വയ്ക്കുന്നിടത്തു ഞാനൊരു പൂവെങ്കിലും വയ്ക്കണ്ടേ?ആനയെ വയ്ക്കേണ്ടിടത്തു പൂവെങ്കിലും വയ്ക്കണം
പണം വയ്ക്കേണ്ട ദിക്കില്‍ പൂവെകിലും വച്ച് കാര്യം നടത്തണം
അണ്ണാങ്കുഞ്ഞും തന്നാലായതു്

Skill is better than strength 

നഞ്ചെന്തിനു നാനാഴി
ആളു ചെറുതു കോളു വലുതു
കുരുത്തക്കേടു് കുന്നിക്കുരുവോളം മതി
കാന്താരിമുളകെന്തിനാ അധികം
അഞ്ചഞ്ചു ഫലം ഒന്നഞ്ചുഫലം
ശേഷിയില്ലെങ്കിലും ശേമുഷി വേണം

Prevention is better than cure 
പൊന്നു കായ്ക്കുന്ന മരമായാലും പുരയ്ക്കു ചാഞ്ഞാല്‍ മുറിയ്ക്കണം
ആശാനു കൊടുക്കാത്തതു വൈദ്യര്‍ക്കു കൊടുക്കാം

Better buy than borrow 

അപ്പത്തില്‍ കല്ലും മുറ്റത്തില്‍ ഇടപാടും
കടമില്ലാത്ത കഞ്ഞി ഉത്തമം
അരയില്‍ പുണ്ണും അടുത്തു കടവും
ഉള്ളില്‍ കടവും ഉള്ളങ്കയ്യില്‍ ചിരങ്ങും
കടമൊഴിഞ്ഞാല്‍ ഭയമൊഴിഞ്ഞു
കടം അപകടം സ്നേഹത്തിനു വികടം
കടത്തിനു തുല്യം രോഗമില്ല
കടമൊരു ധനമല്ല
കടം വാങ്ങി ഉണ്ടാല്‍ മാനം വാടി വീഴാം
കടം വാങ്ങി കൂര വച്ചാല്‍ കൂര വിറ്റു കടം തീര്‍ക്കാം

Better wise than wealthy 

വിദ്യാധനം സര്‍വ്വധനാല്‍ പ്രധാനം
ജ്ഞാനി എല്ലായിടത്തും ജ്ഞാനി; രാജാവു് രാജ്യത്തില്‍ മാത്രം രാജാവു് 
ഉള്ളതെല്ലാറ്റിലും നല്ലതു വിദ്യയാം

പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രവും

പതിനെട്ടും പടുതോളും സംഘങ്ങൾ അഥവാ പട്ടാളസഘങ്ങൾ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അന്നു തളികളും ...