ശനിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 06, 2007

അഗതികഗതിന്യായം

ഗതിമുട്ടുമ്പോള്‍ ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ന്യായം 

ഗതികെട്ടാല്‍(പോക്കറ്റാല്‍) പുലി പുല്ലും തിന്നും
ഗതികെട്ടാല്‍ ചാമയെങ്കിലും ചെമ്മൂര്യ (ചാമ-പുല്ലരി; ചെമ്മു്‌-ഭാഗ്യം , സ്വത്തു എന്നൊക്കെ വിവക്ഷിക്കാം) 
ഉറക്കത്തിനു പായ് വേണ്ട
കുടല്‍ കാഞ്ഞാല്‍ കുതിരവയ്ക്കോലും തിന്നും
പശിക്കുമ്പോള്‍ അച്ചി പശുക്കയറും തിന്നും
വിശപ്പിനു രുചിയില്ല

പട്ടന്മാരും ചുമടു ചുമക്കുമ- തൊട്ടും ദൂഷണമല്ല നമുക്കു ചതിപെട്ടാല്‍ പുനരെന്തരുതാത്തൂ? ഗതികെട്ടാല്‍ പുലി പുല്ലും തിന്നും -കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രവും

പതിനെട്ടും പടുതോളും സംഘങ്ങൾ അഥവാ പട്ടാളസഘങ്ങൾ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അന്നു തളികളും ...