തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 08, 2007

മധുകരീന്യായം / പ്രതിപദം / ഷഡ്പദം


മധുകരം-വണ്ടു്‌; വണ്ടിനെപ്പോലെ പല പല പുഷ്പങ്ങളില്‍ നിന്നു തേന്‍ ശേഖരിച്ചു്‌ ഒരുമിച്ചൊരുക്കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

പാദം പാദം വച്ചാൽ കാതം കാതം പോകാം (പ്രതിപദം - ഓരോ ചുവടും എത്രചുവട് കഴിഞ്ഞെന്നോർത്ത് വേവലാതിപ്പെടാതെ തുടർന്നും ചുവട് വച്ച് വച്ച് ഒടുവിൽ ലക്ഷ്യത്തെത്തുക )

പലതുള്ളിപ്പെരുവെള്ളം
പയ്യെത്തിന്നാൽ പനയുംതിന്നാം
അടിച്ചതിന്മേല്‍ അടിച്ചാല്‍ അമ്മിയും പൊളിയും
കുന്നാണെങ്കിലും കുഴിച്ചാല്‍ കുഴിയും
വയറവള്ളിയായാലും കൂടിപ്പിണഞ്ഞുകിടന്നാല്‍ നന്നു്‌
ഞാങ്ങണയെങ്കിലും നാലു കൂട്ടിക്കെട്ടിയാല്‍ ബലം തന്നെ
പല തോടു ആറായിപ്പെരുകും
മെല്ലെനെ ഒഴുകും വെള്ളം കല്ലിനെ കുഴിയെ ചെല്ലും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രവും

പതിനെട്ടും പടുതോളും സംഘങ്ങൾ അഥവാ പട്ടാളസഘങ്ങൾ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അന്നു തളികളും ...