ബുധനാഴ്‌ച, നവംബർ 08, 2006

ന്യായങ്ങള്‍

2 അജകൃപാണ ന്യായം

3 ദിക്ഷുപാദപ്രസാരണ ന്യായം

4 അജ-ഗജ-ന്യായം

5 അജഗരന്യായം

6 അജ വൃക ന്യായം

7 അജ ശുനക ന്യായം

8 അജാഗളസ്തന ന്യായം

    അജാതപുത്രനാമകരണ ന്യായം

9 അദ്രിമൂഷികപ്രസവന്യായം

10 അന്ധകവർത്തീയ ന്യായം

11 അന്ധഗജന്യായം

12 അണ്ഡഗോലാംഗുല  ന്യായം

13 അന്ധചടക ന്യായം

14 അന്ധാനുഗതാന്ധ ന്യായം

15  അന്ധ പംഗു ന്യായം

16 ആരണ്യരോദനന്യായം

17 അരുന്ധതീ ദർശനന്യായം

18 അർദ്ധജരതീയ ന്യായം

19 അശോകവനികാ ന്യായം

20 അശ്മലോഴ്ട ന്യായം


22 അസിധാരാവലേഹന ന്യായം

23 അഹിനിർമ്മോക ന്യായം

24 അഹിമൂഷിക ന്യായം

25 ആകാശകുസുമ ന്യായം

26 ആകാശമുഷ്ടിഹനന ന്യായം

27 ആമ്രവന ന്യായം

28 ഇന്ധന വഹ്നി ന്യായം


30 ഊഷരവൃഷ്ടി ന്യായം

31 ഏകലവ്യ ന്യായം

32 ഓതപ്രോത ന്യായം

33 കണ്ഠചാമീകര ന്യായം

34 കദംബകോരക ന്യായം

35 കപികാപീശ ന്യായം

36 കപോത മിഥുന ന്യായം

37 കരകങ്കണ ന്യായം

38 കരതലാമലക ന്യായം


40 കാകദന്ത ഗവേഷണ ന്യായം

41 കാകാക്ഷി ഗോളക ന്യായം

42 കാശ കുശാവലംബ ന്യായം

43 കുന്ത കുംഭ ന്യായം46 കൂപഖാനക ന്യായം

47 കൂപമണ്ഡൂക ന്യായം

48 കൂപയന്ത്രഘടികാ ന്യായം  /  ഘടീയന്ത്ര ന്യായം

49 കൂർമ്മാംഗ ന്യായം

50 കൃകലാസന ന്യായം

51 കൈമുതിക ന്യായം   /  ദണ്ഡാഷൂപിക ന്യായം

52 ഗജനിമീലിത ന്യായം

53 ഗഗന രോമാന്ഥ ന്യായം

54 ഗഡ്ഢരികാ പ്രവാഹ ന്യായം    /  ഗതാനുഗതികാ ന്യായം

55 ഗരുഡമക്ഷികാ ന്യായം


56 ഘടദീപികാ ന്യായം

57 ഘട്ടകുടീ പ്രഭാത ന്യായം


59 ഛത്രിന്യായം

60 ചാലിനീ ന്യായം

61 ജംബൂക ദ്രാക്ഷഫല ന്യായം

62 തിലതണ്ഡുല ന്യയം

63 ദഗ്ധപത്ര ന്യായം

64 ദണ്ഡാപൂപ ന്യായം

65 ദശമ ന്യായം


67 ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗന ന്യായം

68 നളബാഹുക ന്യായം

69 നൃപനാപിതപുത്ര ന്യായം

70 പങ്കപ്രക്ഷാളന ന്യായം

71 പല്ലവ ഗ്രാഹിത ന്യായം

72 പാടീര പന്നഗ ന്യായം


74 ബകബന്ധന ന്യായം

75 ബളിശാമിഷ ന്യായം

76 മണികാഞ്ചന ന്യായം

77 മധ്യമണി ന്യായം


79 മണിശാണ ന്യായം

80 മർക്കടമുഷ്ടി ന്യായം

81 മരുമരീചിക ന്യായം

82 മയൂരാണ്ഡന്യായം

83 മർക്കടസുരാപാന ന്യായം

84 മർക്കടകിശോരന്യായം

85 മാർജ്ജാര മൂഷിക ന്യായം

86 യാചിത മണ്ഡന ന്യായം


88 രഥചക്ര ന്യായം

89 രാമബാണ ന്യായം

90 ലൂതാതന്തു ന്യായം

91 ലീഢാലീഢ ന്യായം

92 വജ്രകുക്കുടന്യായം

93 വനരോദന ന്യായം /  അരണ്യരോദന ന്യായം

94 വാതദീപ ന്യായം

95 വിപിനചന്ദ്രികാ ന്യായം

96 വിഷൗഷധ ന്യായം

97 വീചീതരംഗ ന്യായം

98 വൃശ്ചിക പുച്ഛന്യായം

99 ശലഭവൃത്തി ന്യായം

100 ശശ വിഷാണ ന്യായം

101 ശാർദ്ദൂല ലാംഗുല ന്യായം

102 ശുക്തി രജത ന്യായം

103 സൂകര പ്രസവ ന്യായം

104 സുന്ദോപസുന്ദ ന്യായം

105 സൂചീകടാഹ ന്യായം

106 സൃഗാല വേദാന്തം

107 സ്ഥാലീപുലാക ന്യായം

108 ഹംസവൃത്തി ന്യായം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രവും

പതിനെട്ടും പടുതോളും സംഘങ്ങൾ അഥവാ പട്ടാളസഘങ്ങൾ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അന്നു തളികളും ...